Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.cz


informace pro turisty

Historie obce Dolní Tošanovice

05.04.2008 21:50


Obec Dolní Tošanovice patří mezi nejstarší obce na Těšínsku. Obec byla založena v roce 1305 (dle okres. archivu). Rozkládá se po obou stranách bývalé císařské, dnes státní silnice I. třídy Frýdek - Český Těšín. Pamětní kniha obce byla založena až v roce 1920 tehdejším řídícím učitelem Josefem Ščerbou. Obyvatelé obce byli zčásti zemědělci, dále tzv. kovozemědělci (hutníci a horníci).

Do roku 1956 patřily k obci osady Závadovice, Šprochovice a Podlesí. Obec měla tehdy 160 popisných čísel se 784 obyvateli. Od 1.1.1956 se obec značně zmenšila na 89 popisných čísel s 300 obyvateli. Z významých budov v obci je zámek Dolní dvůr majitelů Chlumských, dále pak škola, kaple, hasičská požární zbrojnice, velkovýkrmna vepřů Lesní dvůr, Motel, Čerpací stanice PHM, tělovýchovné zařízení, prodejna potravin a pohostinství. Význačnou osobností v obci byl profesor Chlumský (dodnes je znám lidem Chlumského lék).

Dnem 1.1.1956 byla obec zmenšena o osady Závadovice (k Dolním Domaslavicím), Šprochovice a Podlesí (k Dobraticím). Tím se značně zmenšila až na 89 popisných čísel a 300 obyvatel. V obci hospodařil především Velkostatek Chlumských, dále výkonní zemědělci na Šprochovicích a Závadovicích. Velkostatek Chlumských přešel po roce 1948 na Státní statek Český Těšín, hospodářství Horní Tošanovice. Výkonní zemědělci přešli dnem 1.1.1956 na Závadovice k Dolním Domaslavicím a Šprochovice k Dobraticím.

Po roce 1989 byl státní statek zrušen a přešel pod TOZOS zemědělský podnik s.r.o. V obci došlo od roku 1956 k významným změnám. Byla přistavena školní budova, postavena budova tělovýchovného zařízení, postavena hasičská zbrojnice, kaple, zřízeno veřejné osvětlení, obchod, vodovod a za značné pomoci občanů budova pohostinství.

V poslední době byla provedena generálka vodovodu, plynofikace středu obce, vybudován chodník od školy až po obchod pro zajištění větší bezpečnosti občanů. Obec byla řízena obecním zastupitelstvem v čele starostou obce Františkem Voznicou, pak Isidorem Voznicou. Po okupaci v roce 1945 byl v obci sestaven Národní výbor. Předsedy NV byli: Evžen Gryžboň, Josef Filipec, Jan Blahuta, Štěpán Sobek, Miloš Ostrý a Josef Blahut.

V roce 1980 byla obec z rozhodnutí vyšších orgánů začleněna do střediskové obce Hnojník. Obec byla obnovena k 1.1.1990, bylo zvoleno zastupitelstvo obce v čele se starostou Petrem Palrčíkem. Od roku 1994 do roku 2006 byl starostou obce pan František Kubatka, od roku 2006 do roku 2010 Mgr. Naděžda Honzáková. V současné době vede obec Dolní Tošanovice Pavel Blabla, který byl zvolen starostou obce v říjnových volbách roku 2010 a zároveň ve volbách roku 2014.

Pečeť

Precizně provedená pečeť obce z roku 1723 si v ničem nezadá s typáři mnohem větších a významnějších městských obcí. Byla zřejmě dílem zkušeného rytce, který ji vytvořil v souvislosti s pořizováním karolínského katastru v 1. polovině uvedeného roku. Kotouč o průměru 37 mm má v pečetním poli zobrazen listnatý strom se třemi hlavními větvemi, vyrůstající z trávníku. Německý majuskulní opis je oddělen perlovcem a linkou: (9+) NIDER . TOSONOWITZ A 1723. V průběhu 18. století došlo zřejmě ke ztrátě či zničení tohoto pečetidla, neboť v roce 1788 se setkáváme s typářem novým, podstatně horší řemeslné kvality, který byl pak užíván ještě na počátku 19. století. Ovál o výšce 27 mm a šířce 23 mm nese v pečetním poli rovněž znamení listnatého stromu. Majuskulní opis s českým názvem obce je lemován linkou a perlovcem: (11+) DVL * TOSINOWICE TS *. Ke změně obecní symboliky došlo zřejmě až v 20. století, kdy byla figura stromu nahrazena výjevem muže orajícího pluhem zapřaženým za jednoho koně. Dokládá to razítko obecního úřadu z období 1. republiky.

 
 
Oficiální stránky obce Dolní Tošanovice © 2024 | poslední aktualizace: 08.09.2020 17:05